Pro průmyslové a obchodní profesionály
+420 313 333 193
Menu
Objevte náš nový regálový konfigurátor
Manipulace s nebezpečný látkami

Za nebezpečné látky označujeme látky v čisté formě i směsi látek, které mají z chemického hlediska rizikový potenciál. Při manipulaci s nebezpečnými látkami musejí být dodržena nejrůznější legislativní ustanovení a nařízení.

Definice nebezpečných látek

Pod pojmem nebezpečná látka chápeme látky v čisté podobě (prvky a sloučeniny) i směsi látek, které jsou z nich připravovány. Přitom rozlišujeme také zařazení nebezpečné látky podle vlastností:

 1. Nebezpečné látky, které jsou označeny jako takové
 2. Látky CMR: Označují karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické látky
 3. Látky s rizikem exploze
 4. Látky, které vznikají při výrobě nebo používání látek, které spadají pod body 1), 2) nebo 3)
 5. Látky, které sice nespadají pod body 1-3, ale svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi nebo toxickými vlastnostmi mohou představovat riziko pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 6. Látky, pro které byla definována mezní hodnota výskytu na pracovišti

Pojem „látka“ je zde synonymem pro látky i přípravků a výrobků z nich (směsi).

Látky, které představují nebezpečí ohrožení radioaktivitou, nespadají pod definici nebezpečných látek.

Jednotný zákon o manipulaci s nebezpečnými látkami: GHS

V oblasti manipulace a nakládání s nebezpečnými látkami existuje celá řada nařízení, ustanovení a norem, které musejí být dodržovány z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Základem je zde legislativa. Původní systém HSID k zařazení a označení podle směrnice 67/548/EHS (směrnice o škodlivých látkách) a 1999/45/ES (směrnice o přípravcích) je nyní kompletně nahrazena dokumentem GHS. GHS je zkratkou pro „Global harmonisierende System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (globální systém harmonizace k zařazování a označování chemikálií)“ OSN, který globálně sjednocuje systémy zařazování a označování chemikálií. Zákon je platný pro balení i pro bezpečnostní listy.

Jednotný systém má celosvětově minimalizovat nebezpečí pro lidské zdraví a bezpečnost včetně nebezpečí pro životní prostředí v dopravě, ale i při výrobě a použití nebezpečných látek. Zákon zajišťuje používání jednotných piktogramů k označení nebezpečí, bezpečnostních vět a vět označujících riziko, které jsou určeny k označení nebezpečnosti látky.

Doposud byly symboly nebezpečí uváděny v hranatých rámečcích s oranžovým pozadím. Na základě zákona GHS jsou nyní znázorňovány v kosočtverci s červeným ohraničením a s bílým pozadím.

Manipulace a nakládání s nebezpečnými látkami: Povinnosti zaměstnavatele

Při manipulaci s nebezpečnými látkami na pracovišti odpovídá zaměstnavatel za zaměstnance mimořádnou měrou. K tomu patří dodržení legislativních ustanovení, nařízení a norem k ochraně zaměstnanců, jejich zdraví a bezpečnosti. 

Při manipulaci a nakládání s nebezpečnými látkami zásadně platí následující pořadí:

 • Prevence
 • Minimalizace
 • Ochrana

V souladu s tím musejí být nebezpečné látky používány co nejméně. Při manipulaci s nebezpečnými látkami musejí být příslušná pracoviště co nejvíce oddělena nebo speciálně zajištěna. Kromě toho musí být v případě potřeby poskytnuto zaměstnancům zdarma osobní ochranné vybavení.

Zaměstnavatel musí navíc pamatovat:

 • Platí povinnost kontroly: Jedná se o nebezpečnou látku?
 • V případě nebezpečných látek je nutné pamatovat na povinnost označení
 • Zaměstnanci musejí mít k dispozici odpovídající bezpečnostní listy pro manipulaci s nebezpečnými látkami.
 • Musejí být instalovány výstražné štítky a tabule
 • Zaměstnanci musejí pravidelně absolvovat školení speciálně zaměřená na manipulaci a nakládání s nebezpečnými látkami (provozní pokyny)
 • V závislosti na používané nebezpečné látce může být nutná pravidelná preventivní prohlídka zaměstnanců závodním lékařem nebo na specializovaném oddělení

Výběr vhodných výrobků k manipulaci a nakládání s nebezpečnými látkami najdete zde:

NAŠI ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY
Cena na vyžádání
do košíku
Koupit:
9 820 Kč  
do košíku
Cena na vyžádání
do košíku
Cena na vyžádání
do košíku
Koupit:
od 21 950 Kč  
do košíku
Koupit:
od 33 870 Kč  
do košíku